Мөкерле авыл җирлеге советы

Дүртенче чакырылыш Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Мөкерле авыл җирлеге Советы депутатлары

№ округ

 

депутатның Ф.И.О.

1 нче номерлы Луговой сайлау округы

 

Ляукин Петр Николаевич

2 нче номерлы Үзәк сайлау округы

Тюплина Светлана Николаевна

3 нче номерлы Совет сайлау округы

 Носов Валерий Петрович

4нче номерлы Яшьләр сайлау округы

 Чугунова Олеся Петровна

5 нче номерлы Пионер сайлау округы

 Барабанов Петр Алексеевич

6 нче номерлы Урман  сайлау округы

Андреев Андрей Дмитриевич

7 нче номерлы Пролетар сайлау округы

 Федотов Дмитрий Михайлович

 

 

 

 

 

Мөкерле авыл җирлеге Советы вәкаләтләре

Җирлек Советының вәкаләтләре вакыты-5 ел. Җирлек советы эшчәнлегенең төп формасы-аның утырышлары, аларда җирлек Советы компетенциясенә караган мәсьәләләр хәл ителә.

Җирлек советы утырышы, әгәр анда җирлек Советы депутатларының билгеләнгән саныннан кимендә өчтән икесе катнашса, хокуклы була.

Җирлек советының чираттагы утырышлары кирәк булган саен, әмма кимендә ике айга бер тапкыр үткәрелә. Чираттан тыш утырышлар җирлек башлыгы яисә депутатлар төркеме инициативасы белән җирлек Советы депутатларының билгеләнгән саныннан кимендә өчтән бер өлеше чакырыла.

1.Җирлек советы компетенциясендә:

1) җирлек уставын кабул итү һәм аңа үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү;

2) җирлек территориясендә гомуми мәҗбүри кагыйдәләр билгеләү;;

3) җирлек бюджетын раслау һәм аның үтәлеше турында хисап;

4) җирле салымнарны һәм җыемнарны билгеләү, үзгәртү һәм юкка чыгару, аларны түләү буенча ташламалар бирү, салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә;

5) җирлекнең үсеш планнарын һәм программаларын кабул итү, аларның үтәлеше турында хисапларны раслау;

6) җирлекнең чикләрен үзгәртү, үзгәртеп кору турында инициативаны тәкъдим итү;

7) җирлек Советы депутатларын сайлауларны билгеләү; җирлек советына депутатлар сайлау буенча сайлау округлары схемасын раслау;;

8) җирле референдум билгеләү;

9) җирлек башлыгын сайлау;

10) җирлек Советы депутатлары арасыннан муниципаль район Советына вәкил сайлау.;

11) җирлекнең башкарма комитеты структурасын раслау, аның хезмәткәрләренең чик санын билгеләү;;

12) җирлек сайлау комиссиясе әгъзаларын билгеләү;

13) җирлекнең чикләрен үзгәртү, үзгәртеп кору мәсьәләләре буенча тавыш бирү, җирлек Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирү билгеләү;

14) Татарстан Республикасы Дәүләт Советында Закон чыгару инициативасы хокукын гамәлгә ашыру;
15) җирлекнең муниципаль милкендәге мөлкәт белән идарә итү һәм эш итү тәртибен, шул исәптән аны федераль законнар нигезендә хосусыйлаштыру тәртибен һәм шартларын билгеләү; читләштереп калдыру җирлек Советы тарафыннан килештерелеп яки расланганнан соң гамәлгә ашырыла торган муниципаль мөлкәт төрләре исемлеген билгеләү;;

16) муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләрне төзү, үзгәртеп кору һәм бетерү турында карарлар кабул итү тәртибен, шулай ук муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр хезмәт күрсәтүләренә тарифларны билгеләү һәм аларны билгеләү тәртибен, әгәр федераль законнарда башкача каралмаган булса, билгеләү;

17) җирлекнең муниципальара хезмәттәшлек оешмаларында катнашу тәртибен билгеләү;

18) җирлекнең җирле үзидарә органнары эшчәнлеген матди-техник һәм оештыру ягыннан тәэмин итү тәртибен билгеләү;

19) җирле үзидарә органнары һәм җирле үзидарәнең вазыйфаи затлары тарафыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен башкаруны контрольдә тоту;

20) җирлек тарафыннан заем акчаларын җәлеп итү тәртибен раслау, муниципаль кыйммәтле кәгазьләр чыгару тәртибен билгеләү;

21) җирлекнең территориаль планлаштыру документларын, җирлекнең шәһәр төзелеше проектларының җирле нормативларын, җирлек территориясеннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен, Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы нигезендә башка шәһәр төзелеше документларын раслау.;

22) җирлек территориясендә урамнарга һәм торак пунктларның башка өлешләренә исем бирү һәм аларны үзгәртү мәсьәләләрен хәл итү;

23) гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен финанс һәм матди ресурсларның җирле резервларын булдыру һәм алардан файдалану тәртибен билгеләү;

24) муниципаль махсуслаштырылган торак фондыннан торак урыннары бирү тәртибен билгеләү;

25) территориаль иҗтимагый үзидарә органнарына җирлек бюджетыннан кирәкле акчалар бүлеп бирү шартларын һәм тәртибен билгеләү;

26) автоном коммерцияле булмаган оешмалар һәм фондлар рәвешендә коммерцияле булмаган оешмалар төзү турында карарлар кабул итү;

27) үз массакүләм мәгълүмат чараларын гамәлгә кую;

28) җирлек Уставын һәм җирлек Советы карарларын аңлату;

29) җирлек Советы Регламентын һәм үз эшчәнлеген оештыру мәсьәләләре буенча башка карарлар кабул итү;

30) федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары белән җирлекләрнең вәкиллекле органнары карамагына кертелгән башка вәкаләтләр, шулай ук устав белән җирлек Советы компетенциясенә кертелгән башка вәкаләтләр.

2. Идарә итү һәм (яки) җирлек Советы, җирлек башлыгы яисә аерым депутатлар (депутатлар төркемнәре) тарафыннан нинди генә формада булса да, аны үтәү барышында, җирлек Советы, җирлек башлыгы һәм депутатлар эшчәнлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән бюджет акчаларыннан тыш, җирлек бюджеты акчалары да рөхсәт ителми.

Соңгы яңарту: 2022 елның 21 июне, 09:35

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International