МКУ "Палата имущественных и земельных отношений муниципального образования "Буинский муниципальный район"

Милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе-Маллямова Ирина Зофяр кызы

Милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе урынбасары-Таканаева Анастасия Анатольевна

Адрес: 422430, Татарстан Республикасы, Буа р-ны, Буа ш., Космовский ур., 108 "г" 

Телефон (84374) 3 48 33

Вазыйфа

Телефон

ФИО

Баш белгеч

(84374) 3-48- 33 

Ямалиева Рамилә Илдар Кызы

 

Палатаның төп бурычлары булып тора:

1. Билгеләнгән тәртиптә мөлкәт, шул исәптән муниципаль милектәге җир ресурсларына ия булу, алардан файдалану һәм алар белән эш итү.

2. Муниципаль мөлкәтне  кулланудан максималь нәтиҗәлелекне һәм табыш алуны тәэмин итү.

3. Күчемсез һәм күчемсез милекне файдалануны контрольдә тотуны тәэмин итү.

Палата үзенә йөкләнгән бурычлар нигезендә түбәндәге төп функцияләрне башкара:

1. Билгеләнгән тәртиптә муниципаль милек белән идарә итүне һәм эш итүне гамәлгә ашыра.

Муниципаль районның норматив хокукый актлары нигезендә муниципаль милекне арендага бирү, аны залогка, ышанычлы идарәгә, түләүсез сроклы файдалануга тапшыру турында Карар кабул итә.

2. Законнарда билгеләнгән тәртиптә муниципаль мөлкәтне һәм муниципаль милектәге җир кишәрлекләрен сатучы функцияләрен башкара. Махсуслаштырылган оешмалар белән сатулар (конкурслар, аукционнар) үткәрү турында килешүләр төзи.

Билгеләнгән тәртиптә хосусыйлаштыру объектларын махсуслаштырылган оешмаларга сату өчен тапшыра.

3. Муниципаль милек реестрын һәм муниципаль җирләр реестрын алып бара. Муниципаль милекне, җир ресурсларын исәпкә алу системасының эшләвен, муниципаль мөлкәтнең булуы һәм аннан файдалану турындагы мәгълүматның тулылыгын һәм дөреслеген тәэмин итә.

4. Муниципаль милекне, шул исәптән җир кишәрлекләрен федераль милеккә, Татарстан Республикасы милкенә, башка муниципаль берәмлекләр милкенә һәм башка милек рәвешләренә тапшыруны гамәлгә ашыра.

5. Җир кишәрлекләрен муниципаль һәм дәүләт учреждениеләренә, җирле үзидарә һәм дәүләт хакимияте органнарына даими (сроксыз) файдалану хокукында, муниципаль унитар предприятиеләргә арендага бирүне гамәлгә ашыра.

6. Җир кишәрлекләре белән эш итү (арендага һәм милеккә тапшыру) турында Карар кабул итә.

7. Законнар нигезендә милекчеләрнең авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән җир кишәрлекләре сату турындагы хәбәрләрен карый һәм җир кишәрлекләрен муниципаль милеккә сатып алу, шулай ук аларны сатып алудан баш тарту турында Карар кабул итә.

8. Башкарма комитет карарлары нигезендә муниципаль ихтыяҗлар өчен алынган җир кишәрлекләрен, шулай ук муниципаль милеккә бүтән мөлкәтне сатып ала.

9. «Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрнең әйләнеше турында» Федераль Законда, Татарстан Республикасы Җир кодексында каралган очракларда һәм тәртиптә тиешле гаризалар белән судка мөрәҗәгать итә.

10. Муниципаль җир контролен гамәлгә ашыра.

11. Үз компетенциясе кысаларында муниципаль милектә булган җир кишәрлекләре белән идарә итү һәм җир реформасын үткәрү белән бәйле эшләргә заказ бирүче булып тора, аларны үтәүгә конкурс нигезендә заказлар урнаштыра.

12. Законнарда билгеләнгән тәртиптә, район Советы карарлары нигезендә, төзелә торган муниципаль унитар предприятиеләрне гамәлгә куючы булып тора.

13. Устав бурычларын үтәү өчен муниципаль унитар предприятиеләргә кирәкле мөлкәтнең оптималь күләмен билгели.

Муниципаль милектәге мөлкәтне, шул исәптән социаль-мәдәни өлкә объектларын, муниципаль унитар предприятиеләрне хуҗалык алып баруны беркетә.

14. Муниципаль унитар предприятиеләргә билгеләнгән тәртиптә ризалык бирә.:

күчемсез милек белән бүтән эш итү, шул исәптән залог итеп, арендага бирү, оешмаларның устав (җыелма) капиталларына (фондларга) милек кертемнәрен кертү, шулай ук федераль законнарда, башка норматив хокукый актларда яки предприятие уставында каралган очракларда башка килешүләр ясау;

гамәлгә ашыру, зур алыш-бирешләр һәм килешүләр, алар белән кызыксыну бар;

займнар, поручительстволар бирү, банк гарантияләре алу, башка йөкләмәләр, таләпләргә юл кую, бурычны күчерү, шулай ук гади ширкәт шартнамәләре төзү белән бәйле килешүләрне гамәлгә ашыру;

предприятиенең башка юридик затларда катнашуы;

филиаллар булдыру һәм вәкиллекләр ачу.

Муниципаль унитар предприятиеләргә бурыч алулар күләмен һәм җәлеп ителә торган акчаларны куллану юнәлешләрен килештерә.

15. Муниципаль милектәге мөлкәтне муниципаль учреждениеләрнең оператив идарәсенә беркетә, шулай ук билгеләнгән тәртиптә оператив идарәгә беркетелгән артык, файдаланылмый торган яки билгеләнеше буенча файдаланылмый торган мөлкәтне тартып алуны башкара.

16. Билгеләнгән тәртиптә муниципаль унитар предприятиеләр һәм муниципаль учреждениеләрнең оператив идарәсенә тапшырылган җир кишәрлекләрен һәм башка муниципаль мөлкәтне хуҗалык алып баруга яки оператив идарәгә беркетелгән җир кишәрлекләрен һәм башка муниципаль мөлкәтне идарә итүгә, аның белән идарә итүгә, боерыкка, кулланылышына, кулланылышына һәм сакланышына контрольлек итә һәм хокук бозуларны ачыклаганда Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә аларны бетерү һәм гаепле затларны җаваплылыкка тарту өчен кирәкле чаралар күрә.

17. Үз компетенциясе кысаларында муниципаль милек объектларын инвентаризацияләүне, муниципаль милекне нәтиҗәле файдалану һәм саклау мәсьәләләре буенча юридик затларга документлар һәм башка тикшерүләрне билгели һәм үткәрә.

18. Төп чараларны, шулай ук хуҗалык алып бару, муниципаль унитар предприятиеләр, муниципаль учреждениеләрдә оператив идарә итү хокукындагы объектларны туктатылган яки (яки) гамәлгә ашырылмаган төзелеш буенча чыгымнарны, шулай ук муниципаль унитар предприятиеләрдән, муниципаль учреждениеләрдән төшереп калдыруны контрольдә тота.

19. Муниципаль унитар предприятиеләргә карата, шул исәптән үзгәртеп кору, бетерү турында карарлар кабул итә. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары кысаларында устав капиталларында муниципаль район өлеше булган акционерлык җәмгыятьләренең эшчәнлеге процедураларын башлап җибәрүне тәэмин итә һәм аларның үтәлешен контрольдә тота.

Федераль законнар нигезендә муниципаль унитар предприятиеләрне, устав капиталларында муниципаль өлеше булган акционерлык җәмгыятьләрен судтан тыш бетерү процедураларын оештыра һәм аларның үтәлешен контрольдә тота.

20. Муниципаль унитар предприятиеләрнең һәм устав капиталларында муниципаль район өлеше булган акционер җәмгыятьләрнең кризиска каршы идарә итү, бөлгенлеккә төшүен (бөлгенлеккә төшүен) булдырмау чараларын эшләүдә һәм тормышка ашыруда катнаша.

21. Башкарма комитет карары нигезендә тиешле елга муниципаль милекне хосусыйлаштыруның фараз планы (программасы) проектын эшли.

22. * Муниципаль унитар предприятиеләрне һәм башка объектларны хосусыйлаштыруга әзерләү чараларын гамәлгә ашыра.

Хосусыйлаштырыла торган муниципаль милек бәясен бәяләүне оештыра, бәяләү бәясен раслый һәм хосусыйлаштырыла торган предприятиеләрнең устав капиталы күләмен билгели.

23. Муниципаль милекне хосусыйлаштыруның фараз планы (программасы )нигезендә муниципаль милекне (акцияләр, өлешләр, пайлар, милек комплекслары) хосусыйлаштыру, шул исәптән аны Хуҗалык җәмгыятьләренең устав капиталларына кертү, муниципаль милекне хосусыйлаштыру шартлары, хосусыйлаштыру планнарын раслау турында Карар кабул итә.
24. Массакүләм мәгълүмат чараларында муниципаль милекне хосусыйлаштыру, шулай ук хосусыйлаштыру нәтиҗәләре турында мәгълүматларны бастырып чыгаруны тәэмин итә.

25. Муниципаль район исеменнән ачык акционерлык җәмгыятьләрен, шул исәптән муниципаль унитар предприятиеләрне Хосусыйлаштыру процессында төзелә торган, шулай ук муниципаль район катнашында төзелә торган башка юридик затларны гамәлгә куючы (гамәлгә куючы) муниципаль район исеменнән чыгыш ясый.

Муниципаль милекне хосусыйлаштыру процессында барлыкка килә торган Хуҗалык җәмгыятьләре уставларын раслый.

26. Муниципаль милектә булган акционер (Хуҗалык җәмгыятьләре), акцияләре (өлешләре) муниципаль район исеменнән закон нигезендә гамәлгә ашыра.

27. Район Советына һәм Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре буенча вәкаләтле органына узган елда муниципаль милекне хосусыйлаштыру нәтиҗәләре турында хисап әзерли һәм билгеләнгән тәртиптә тапшыра.

28. Үз компетенциясе чикләрендә акционерларның гомуми җыелышларында сайлау өчен устав капиталларында муниципаль район өлеше булган хуҗалык җәмгыятьләре белән идарә итү һәм контрольдә тоту органнарына муниципаль район вәкилләре кандидатуралары тәкъдим итә. Аларны укытуны, җитәкчелек итүне, методик тәэмин итүне һәм аларның эшчәнлеген контрольдә тотуны оештыра.

29. Билгеләнгән тәртиптә Хуҗалык җәмгыятьләре белән идарә итү органнарында муниципаль район вәкилләренә законнарда каралган очракларда карарлар проектларын һәм аларны тавыш бирүне килештерә. Муниципаль район вәкилләренең хуҗалык җәмгыятьләре белән идарә итү мәсьәләләре буенча тавыш бирүдә позицияне килештерү буенча бурычларын үтәвен контрольдә тота.

30. Татарстан Республикасында торак сәясәтен эшләүдә һәм тормышка ашыруда, торак фондының күчемсез мөлкәте белән идарә итү системасын булдыруда, шул исәптән муниципаль милектә булган күпфатирлы йортларда төзелеп бетмәгән объектлар һәм торак урыннары белән идарә итүдә катнаша.

Соңгы яңарту: 2022 елның 17 июне, 17:30

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International