ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы хәбәр итә

8 август 2020 ел., шимбә

«Дәүләт кадастр бәяләве турында» 2016 елның 3 июлендәге 237-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының 21.07.2020 №2221-р боерыгын үтәү максатыннан 2021 елда Татарстан Республикасы территориясендә Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан торак пунктлар җирләре категориясенә дәүләт кадастр бәяләве үткәреләчәк.

Дәүләт кадастр бәясен үткәрүгә әзерлек 2021 елның 1 гыйнварына кадәр башкарыла. Кадастр бәясен билгеләү өчен кирәкле мәгълүматны җыю һәм эшкәртү максатыннан дәүләт кадастр бәясен үткәрүнең әзерлек этабы кысаларында «Дәүләт кадастр бәяләве үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе тиешле күчемсез милек объектларының хокук ияләреннән күчемсез милек объектларының характеристикалары турында декларацияләр кабул итә.

Әлеге мәгълүматны җыю һәм эшкәртү өчен, күчемсез милек объектлары хуҗалары тиешле күчемсез милек объектларының характеристикалары турында, шул исәптән бәяләү объектларының төп, сан һәм сыйфат характеристикаларын: рөхсәт ителгән файдалану төрен, урнашу урынын, мәйданны, фактта файдалану, җир участогының ераклыгын, күчемсез милек объектының кадастр бәясенә йогынты ясый торган башка факторларны ачыклау буенча, «Дәүләт кадастр бәяләве үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе декларацияләр бирергә хокуклы.

Күчемсез милек объектларының характеристикалары турында декларация формасы һәм аны карау тәртибе Россия Икътисадый үсеш министрлыгының «Күчемсез милек объекты характеристикалары турында декларацияне карау тәртибен, шул исәптән аның рәвешләрен раслау турында» 2009 елның 4 июнендәге 318 номерлы боерыгы белән расланды.

Күчемсез милек объектларының характеристикалары турында декларацияләр кабул итү гамәлгә ашырыла:

1) «Дәүләт кадастр бәяләве үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе: 420021, Казан шәһәре, Париж Коммунасы ур., 8 йорт (бина почмагыннан керү, документларны кабул итү зонасы «БТИ»  АҖ);

2) «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге» ДБУнең Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан филиаллары; http://mzio.tatarstan.ru/rus/uvedomleniya.htm);

3) электрон документ формасында (мөрәҗәгать «Дәүләт кадастр бәяләве үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе электрон почтасы буенча көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән таныкланырга тиеш: Gbu.Cgko@tatar.ru к

Тулырак мәгълүмат cgko.tatarstan.ru урнаштырылган -  « Күчемсез милек объекты характеристикалары турында Декларация» бүлегендә.

 

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International