12 декабрь - Бөтенроссия гражданнарны кабул итү көне

10 декабрь 2019 ел., сишәмбе

2019 елның 12 декабрендә 12.00 сәгатьтән 20.00 сәгатькә кадәр, Россия Федерациясе Президенты йөкләмәсе нигезендә, Россия Федерациясе дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнарында Гомумроссия гражданнарны кабул итү көне узачак.

Буа муниципаль районында кабул итү ТР, Буа шәһәре, Жорес урамы, 110а йорты адресы буенча үткәреләчәк.

Буа муниципаль берәмлеге компетенциясенә түбәндәге мәсьәләләрне хәл итү керә:

1) муниципаль район бюджетын формалаштыру, раслау, үтәү, әлеге бюджет үтәлешен контрольдә тоту;

2) муниципаль районның җирле салымнарын һәм җыемнарын билгеләү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару;

3) муниципаль районның муниципаль милкендә булган мөлкәт белән идарә итү, файдалану һәм эш итү;

4) Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә җирлекләрнең электр һәм газ белән тәэмин ителешен муниципаль район чикләрендә оештыру;

5) муниципаль район чикләрендә торак пунктлар чикләреннән тыш җирле әһәмияттәге автомобиль юлларына карата юл эшчәнлеге, муниципаль район чикләрендә торак пунктлар чикләреннән читтә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының сакланышын муниципаль контрольне гамәлгә ашыру һәм аларда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү, шулай ук автомобиль юлларын куллану һәм Россия Федерациясе законнары нигезендә юл эшчәнлеген гамәлгә ашыру өлкәсендә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру;

6) халыкка транспорт хезмәтләре күрсәтү өчен шартлар тудыру һәм муниципаль район чикләрендә халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру;

7) муниципаль район территориясендә терроризм һәм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук терроризм һәм экстремизм күренешләре нәтиҗәләрен минимальләштерүдә һәм (яки) бетерүдә катнашу;

8) муниципаль район территориясендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтүдә һәм бетерүдә катнашу;

9) муниципаль район территориясендә җәмәгать тәртибен саклауны Муниципаль милиция оештыру;

10) муниципаль районның хезмәт күрсәтү административ участогында полиция участок уполномоченные вазыйфасын биләгән хезмәткәргә эш өчен бина бирү;

11) 2017 елның 1 гыйнварына кадәр полиция участок вәкаләтле вәкиле вазыйфасын биләүче хезмәткәргә һәм аның гаилә әгъзаларына хезмәткәр тарафыннан әлеге вазыйфаны үтәү чорында торак урыны бирү;

12) җирлекара характердагы әйләнә-тирә мохитне саклау чараларын оештыру;

13) Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары вәкаләтләренә кертелгән мәгариф процессын финанс ягыннан тәэмин итү вәкаләтләреннән тыш, төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем бирү программалары буенча һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез башлангыч гомуми, төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем бирүне оештыру; күрсәтүне оештыру, балаларга өстәмә белем бирү (чыгарма бирү, балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләрендә региональ әһәмияттәге) һәм общедоступного түләүсез мәктәпкәчә белем муниципаль район территориясендә, шулай ук оештыру, каникул вакытында балалар ялын;

14) муниципаль район территориясендә Халыкка медицина ярдәме күрсәтү өчен шартлар тудыру (Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган җирлек территорияләреннән тыш, халыкны аерым территорияләрне медик-санитар тәэмин итү функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы карамагындагы медицина учреждениеләрендә медицина ярдәме белән тәэмин ителә торган территорияләр исемлеге) Россия Федерациясе гражданнарына түләүсез медицина ярдәме күрсәтү буенча дәүләт гарантияләренең территориаль программасы нигезендә;

15) көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын утильләштерү һәм эшкәртүне оештыру;

16) муниципаль районның территориаль планлаштыру схемаларын раслау, муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасы нигезендә әзерләнгән территорияне планлаштыру документларын раслау, муниципаль район территориясендә гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасын алып бару, муниципаль ихтыяҗлар өчен муниципаль район чикләрендә җир кишәрлекләрен резервлау һәм тартып алу, шул исәптән сатып алу юлы белән дә муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасын раслау;

17) реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасын раслау, муниципаль район территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү, мондый рөхсәтләрне юкка чыгару, муниципаль район территориясендә «Реклама турында " 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә гамәлгә ашырыла торган яңа реклама конструкцияләрен үз белдеге белән урнаштырылган реклама конструкцияләрен демонтажлау турында күрсәтмәләр бирү»;

18) җирлекләрнең архив фондларын саклауны да кертеп, муниципаль архивны Формалаштыру һәм карап тоту;

19) муниципаль район территориясендә җирлекара җирләү урыннарын тоту, ритуаль хезмәтләр оештыру;

20) муниципаль район составына керүче җирлекләрнең элемтә, җәмәгать туклануы, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру;

21) җирлекара китапханәләр тарафыннан халыкка китапханә хезмәте күрсәтүне оештыру, аларны туплау һәм аларның китапханә фондларының сакланышын тәэмин итү;

22) муниципаль район составына керүче җирлекләрне ял һәм мәдәният оешмалары хезмәте белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру;

23) муниципаль район составына керүче җирлекләрдә җирле традицион халык сәнгать иҗатын үстерү өчен шартлар тудыру;

24) муниципаль район составына керүче җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен муниципаль район бюджеты акчалары исәбенә тигезләү;

25) муниципаль районның территориаль оборонасы һәм гражданнар оборонасы, халыкны һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау чараларын оештыру һәм гамәлгә ашыру;

26) муниципаль район территориясендә дәвалау-савыктыру урыннарын һәм җирле әһәмияттәге курортларны булдыру, үстерү һәм саклауны тәэмин итү, шулай ук җирле әһәмияттәге махсус сакланыла торган табигать территорияләрен куллану һәм саклау өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру;

27) муниципаль район территориясендә урнашкан муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләрне мобилизацион әзерләү чараларын оештыру һәм тормышка ашыру;

28) су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү, аларның тормышын һәм сәламәтлеген саклау буенча чараларны гамәлгә ашыру;

29) җирлекләрдә авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерү өчен шартлар тудыру, авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын киңәйтү, кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә ярдәм итү, социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга, хәйрия эшчәнлегенә һәм ирекле ярдәм күрсәтү;

30) муниципаль район территориясендә физик культура һәм массакүләм спорт үсеше өчен шартлар тәэмин итү, муниципаль районның рәсми физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт чараларын үткәрүне оештыру;

31) балалар һәм яшьләр белән эшләү буенча җирлекара характердагы чараларны оештыру һәм гамәлгә ашыру;

32) Россия Федерациясенең су законнары белән билгеләнгән чикләрдә, су объектлары милекчесе вәкаләтләрен гамәлгә ашыру, шәхси һәм көнкүреш ихтыяҗлары өчен, гражданнарның гомуми файдаланудагы су объектларына һәм аларның яр буе полосаларына ирекле үтеп керүен тәэмин итүне дә кертеп, гомуми файдаланудагы су объектларын куллану кагыйдәләрен билгеләү;

33) муниципаль урман контролен гамәлгә ашыру;

34) муниципаль лотереяләрне уздыруга муниципаль контрольне гамәлгә ашыру;

35) махсус икътисадый зона территориясендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру;

36) муниципаль район ихтыяҗлары өчен ясалма җир кишәрлекләре булдыру өчен кирәкле эшләрне башкаруны тәэмин итү, федераль закон нигезендә ясалма җир кишәрлеге төзү турында килешү төзү хокукына ачык аукцион үткәрү;

37) муниципаль район чикләрендә коррупциягә каршы көрәш чараларын гамәлгә ашыру.

Кабул итүгә алдан язылу (84374)3-5-41 телефоны буенча башкарыла.
Кабул итү алдан язылмыйча да башкарыла.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International